छलकत हमरो जवनिया ए राजा – Hindi Joke

मास्टर जी – उपमा अलंकार का एक उदहारण दो.
बालक-: ‘छलकत हमरो जवनिया ए राजा…. जइसे कि बलटी क पनिया हो….’
मास्टर जी – जा बेट्टा …..लाडे़ चटबा जिनगी भर 😂😂😂😂😂⛷⛷⛷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *